Headshot, by Karim Shamsi-Basha, color-0604

Jenny Adams